PPHU KORCHEMIA Krzeszewski i S-ka Sp. Jawna 09-402 Płock ul. Sierpecka 1k tel./fax (024) 264-44-04, (024) 264-44-40


c
strona główna    firma   produkty   usługi
   doradztwo ADR   kontakt   zamówienie   do pobrania 
 

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozcieńczalnik Nitro

  

   Rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych, ogólnego stosowania, w celu uzyskania lepkości roboczej.

 

 

Dostępne opakowania:  0,5L, 1L, 5L, 10L 20L, 30L, 200L, 1000L oraz wieksze ilości.

 
Posiadamy atesty PZH produktu.

Przy zakupie klient otrzymuje kartę charakterystyki wraz z pisemną instrukcją dla kierowcy oraz świadectwo jakości.

 

- powrót -

 

 

 

 

 

 

 


Informacja z
KARTY CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU

wg rozp. MZ z dnia 14 grudnia 2004r. (Dz. U. Nr 2, póz. 8 z 2005r.)

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

 Nazwa substancji  - ROZCIEŃCZALNIK Nitro

Zastosowanie - Rozpuszczalnik / Rozcieńczalnik

2. SKŁAD l INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Charakterystyka chemiczna

Mieszanina acetonu i toluenu.

Niebezpieczne składniki

Składnik

Numer CAS

Numer WE (EINECS)

Numer indeksowy

Symbol(e) zagrożenia

Zwrot(y) zagrożenia
Aceton

67-64-1

200-662-2

606-001-00-8

F, Xi

R11,R36,R66,R67
Toluen

108-88-3

203-625-9

601-021-00-3

F, Xn, Xi,

Repr. Kat. 3

R11,R38,R48/20, R63, R65, R67

(Treść symboli zagrożenia i zwrotów R - patrz p. 16)

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p. 15), produkt jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla

zdrowia oraz ze względu na właściwości fizykochemiczne.

Zagrożenia fizykochemiczne

Produkt wysoce łatwopalny (F, Rl 1). Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Zagrożenia dla zdrowia

Produkt działający szkodliwie na rozrodczość Kat. 3, szkodliwy (Xn) i drażniący (Xi).

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki (R63). Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia (R48/20). Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia (R65). Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy (R67). Działa drażniąco na oczy i skórę (R36/38).

4. PIERWSZA POMOC

Zalecenia ogólne

Nie prowokować wymiotów i nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. Pokazać kartę charakterystyki lub opakowanie wykwalifikowanemu personelowi medycznemu udzielającemu pomocy.

Wdychanie

Poszkodowanego usunąć (wyprowadzić/wynieść) z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie (za pomocą aparatu Ambu). Nieprzytomnego ułożyć w stabilnej pozycji na boku, kontrolować i utrzymywać drożność dróg oddechowych. W przypadku utraty przytomności, zaburzeń oddychania lub złego samopoczucia zapewnić pomoc lekarską.

Zanieczyszczenie oczu

Usunąć szklą kontaktowe (jeśli są). Zanieczyszczone oczy płukać ciągłym strumieniem wody przez kilka minut. Podczas płukania trzymać powieki szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną. W przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować się z lekarzem. Uwaga: Nie stosować zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzić rogówki.

Zanieczyszczenie skóry

Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę umyć dużą ilością wody z mydłem a następnie dokładnie spłukać wodą. W przypadku utrzymywania się dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Połkniecie

Nie prowokować wymiotów. Osobie przytomnej, podać do wypicia ok. 150 ml płynnej parafiny. W przypadku wystąpienia samoistnych wymiotów nie dopuścić do aspiracji produktu zawartego w wymiocinach do płuc. Nie podawać mleka, tłuszczów, alkoholu. Natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

Wskazówki dla lekarza

Leczenie objawowe i podtrzymujące.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Uwaga: W przypadku pożaru obejmującego duże ilości produktu., zarządzić ewakuację wszystkich osób z obszaru zagrożenia. Wezwać ekipy ratownicze.

Środki gaśnicze

Właściwe : dwutlenek węgla, piana odporna na alkohol, proszek gaśniczy, rozproszone prądy wody.

Niewłaściwe ze względów bezpieczeństwa : zwarte strumienie wody.

Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić rozproszonymi prądami wody z bezpiecznej odległości (groźba wybuchu), o ile to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia.

Nie dopuścić do przedostania się ścieków po gaszeniu pożaru do kanalizacji wód. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczone wody gaśnicze usuwać zgodnie / obowiązującymi przepisami.

Szczególne zagrożenia stwarzane przez produkt, produkty spalania, powstające gazy

Wysoce łatwopalna ciecz (temperatura zapłonu -14°C). Pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury mogą eksplodować w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrz nich.

W środowisku pożaru wydzielają się tlenki węgla. Unikać wdychania produktów spalania - mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Środki ochrony dla osób biorących udział w akcji gaśniczej

Aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza, pełna odzież ochronna.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostrożności

Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii, do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. Unikać kontaktu z uwalniającą się cieczą. Unikać zanieczyszczenia oczu. Unikać wdychania par. W przypadku uwolnienia w zamkniętym pomieszczeniu zapewnić jego skuteczną wentylacje/wietrzenie. Stosować odzież i sprzęt ochronny (patrz p. 8). Uwaga: Obszar zagrożony wybuchem. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary mogą przemieszczać wzdłuż podłogi/gruntu do odległych źródeł zapłonu i stwarzać zagrożenie spowodowane cofającym się płomieniem.

Usunąć źródła zapłonu - ugasić otwarty ogień, nie palić tytoniu, nie używać narzędzi i urządzeń iskrzących, zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem (groźba wybuchu). Pary rozcieńczać rozproszonymi prądami wody.

Środki ostrożności dotyczące środowiska

Nie dopuścić do przedostania się produktu do ścieków, wód lub gleby. W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu natychmiast zawiadomić odpowiednie władze.

Metody oczyszczania/usuwania

O ile to możliwe i bezpieczne zlikwidować lub ograniczyć wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym).

Ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie terenu. Zebrane duże ilości cieczy odpompować. Małe ilości rozlanej cieczyabsorbować obojętnym materiałem chłonnym (np. ziemia piasek, wermikulit), zebrać do zamykanego, właściwie oznakowanego pojemnika na odpady. Zanieczyszczoną powierzchnię oczyścić. W celu usunięcia zebranego zanieczyszczonego materiału skontaktować się z firmą uprawnioną do transportu odpadów. Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p. 13).

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM l JEGO MAGAZYNOWANIE

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (patrz p. 15).

Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegać zaleceń producenta podanych na oznakowaniu.

Postępowanie

Zapobiegać tworzeniu szkodliwych stężeń par w powietrzu. Unikać wdychania par. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nieużywane pojemniki trzymać zamknięte. Zapewnić skuteczną wentylację w miejscu pracy. Zapewnić łatwy dostęp do sprzętu awaryjnego (na wypadek pożaru, rozlania, wycieku itp.). Przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odpowiednie ochrony osobiste (patrz p. 8).

Zapobiegać tworzeniu palnych/wybuchowych stężeń par w powietrzu. Wyeliminować źródła zapłonu, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, nie używać narzędzi i urządzeń iskrzących, chronić pojemniki przed nagrzaniem, instalować urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, stosować mostkowanie i uziemianie.

Wentylacja

Zaleca się stosowanie wentylacji ogólnej i/lub miejscowego wyciągu w celu utrzymania stężenia czynnika szkodliwego w powietrzu poniżej niebezpiecznych stężeń. Miejscowy wyciąg jest preferowany, ponieważ umożliwia kontrolę emisji u źródła i zapobiega rozprzestrzenianiu się na cały obszar pracy.

Magazynowanie

Przechowywać w oryginalnych właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przestrzegać przepisów dotyczących magazynowania cieczy łatwopalnych. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu, źródeł ciepła i utleniaczy. Chronić pojemniki przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W miejscu magazynowania przestrzegać zakazu palenia tytoniu, używania otwartego ognia oraz urządzeń i narzędzi iskrzących.

Produkt można przechowywać w zbiornikach magazynowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p. 15). Uwaga: Opróżnione, nieoczyszczone pojemniki zawierają pozostałości produktu (ciecz, pary) ' 'nogą stwarzać zagrożenie pożarowe/wybuchowe. Zachować ostrożność. Pojemników nie ciąć, nie wiercić, nie szlifować, nie spawać ani nie wykonywać tych czynności w ich pobliżu.

8. KONTROLA NARAŻENIA l ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zalecenia w zakresie środków technicznych

Urządzenia oraz instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. Odnośnie zaleceń dot. wentylacji patrz p. 7.

Parametry kontroli narażenia

(rozp. MPiPSzdnia 29 listopada 2002r., Dz. U. Nr 217, póz. 1833; z 2005r. Dz. U. Nr 212, póz. 1769)

Aceton [CAS 67-64-1]

wartości dopuszczalnych stężeń NDS: 600 mg/m3; NDSCh: 1800 mg/m3; NDSP:

metody oznaczania w powietrzu PN-79/Z-04057.01, PN-89/Z-04023.02, PN-93/Z-04231.02

Toluen [CAS 108-88-3]

wartości dopuszczalnych stężeń NDS: 100 mg/m3; NDSCh: 350 mg/m3; NDSP: -

metody oznaczania w powietrzu PN-78/Z-04115.01, PN-89/Z-04023.02, PN-93/Z-04231.02

Środki ochrony indywidualnej

Konieczność zastosowania i dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej powinny uwzględniać rodzaj zagrożenia stwarzanego przez produkt warunków w miejscu pracy oraz sposób postępowania z produktem. Środki ochrony osobistej powinny spełniać wymagania określone w normach t przepisach. Dróg oddechowych

W przypadku gdy stężenia w powietrzu mogą przekraczać podane wyżej dopuszczalne poziomy narażenia lub niedostatecznej wentylacji należy stosować zatwierdzony respirator lub aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza. Dobór odpowiedniego materiału na filtr powinien uwzględniać ilość i rodzaj chemikaliów, na które użytkownik będzie narażony. Wymagania dla ochron dróg oddechowych - patrz PN-EN 141:2002. PN-EN 143: 2004 i PN-EN 371:1996.

Oczu

Okulary ochronne w szczelnej obudowie (gogle) w przypadku zagrożenia pryśnięciem cieczy do oka. Wymagania dla ochron oczu - patrz PN-EN 166:2005. Zaleca się wyposażenie miejsca pracy w wodny natrysk do płukania oczu.

Rąk

Rękawice ochronne z tkanin powlekanych odpornych na działanie rozpuszczalników. Wyboru materiału rękawic należy dokonać z uwzględnieniem czasu przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Od producenta rękawic należy uzyskać informacje na temat dokładnego czasu przebicia i przestrzegać go. Należy stosować rękawice renomowanych producentów. Zaleca się regularne zmienianie rękawic i natychmiastową ich wymianę jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki ich zużycia lub uszkodzenia. Wymagania dla ochron rak - patrz PN-EN 374:2005.

Skóry

Ubranie lub fartuch ochronny z tkanin powlekanych; obuwie ochronne (np. z neoprenu). Wskazane ubranie ochronne w wersji antyelektrostatycznej. Wymagania dla ochron skóry - patrz PN-EN 345:1996/2002,1999/2003.

Zalecenia higieniczne

Unikać narażenia na działanie par oraz bezpośredniego kontaktu z cieczą. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, nie dopuszczać do zanieczyszczenia ubrania. Zanieczyszczone, nasiąknięte ubranie zdjąć i usunąć w bezpieczne miejsce z dala od źródeł ciepła i źródeł zapłonu. Przed ponownym użyciem uprać.

Środki ostrożności zapobiegające narażeniu środowiska

Należy rozważyć zabezpieczenie terenu wokół zbiorników służących do przechowywania,

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać : Ciecz
Barwa : Naturalna, klarowna
Zapach : Charakterystyczny
Temperatura początku wrzenia : ok. 61,5°C
końca wrzenia : ok. 175°C
Temperatura zapłonu : - 14°C
Temperatura samozapłonu : Brak danych
Granice wybuchowości : Brak danych
Gęstość (w 20°C) : 0,823 g/cm3 (PN-ISO 3675)
Gęstość par (powietrze=l) : Brak danych
Prężność par (w 50°C) : < 110 kPa
Rozpuszczalność w wodzie : 25 %

10. STABILNOŚĆ l REAKTYWNOŚĆ

Stabilność

W zalecanych warunkach stosowania i przechowywania (patrz p. 7) produkt stabilny.

Warunki, których należy unikać

Źródła zapłonu, działanie ciepła.

Materiały, których należy unikać

Silne utleniacze.

Niebezpieczne produkty rozkładu

W warunkach pożaru powstają tlenki węgla.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Skutki narażenia ostrego

Narażenie inhalacyjne

Podrażnienie i rozpulchnienie błon śluzowych jamy ustnej, kaszel, bóle i zawroty głowy, stany pobudzenia, nudności. wymioty; przy wyższych stężeniach par zaburzenia koordynacji ruchów, dezorientacja; mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, migotanie komór., utrata przytomności.

Połkniecie

Mogą wystąpić nudności, wymioty, odbijanie się, bóle brzucha, objawy ze struny ośrodkowego układu nerwowego jak w zatruciu inhalacyjnym (bóle i zawroty głowy, zaburzenia psychoruchowe, drgawki, utrata przytomności). Zachłyśnięcie się produktem może spowodować zapalenie płuc z powikłaniami.

Zanieczyszczenie oczu

Łzawienie, pieczenie, zaczerwienienie spojówek. W przypadku przedłużającego się kontaktu możliwe uszkodzenie oka.

Zanieczyszczenie skóry

Dłuższy lub częsty kontakt z cieczą powoduje zaczerwienie, wysuszenie i pękanie skóry, podrażnienie skóry.

Skutki narażenia przewlekłego

Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, przewlekłe zapaJenia spojówek; stany zapalne dróg oddechowych i skóry (wysuszenie, zaczerwienienie, pękanie). Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Zawiera toluen - możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

Toksyczność ostra

Produkt nie był badany. Poniższe dane odnoszą się do składników produktu.

Toluen LD50 doustnie, szczur 5000 mg/kg

LD50 przez skórę, królik 12124 mg/kg

LCL0 inhalacyjnie, szczur 15320 mg/m3(4h)

Aceton LD50 doustnie, szczur 7400 mg/kg

LD50 doustnie, mysz 3000 mg/kg

LD50 przez skórę, królik 20000 mg/kg

LC50 inhalacyjnie, szczur 50100 mg/m3(8 h); 76000 mg/m3(4 h)

LC5o inhalacyjnie, mysz 44000 mg/m3(4 h)

LCLo inhalacyjnie, szczur 38720 mg/m3(4 h)

TCL0 inhalacyjnie, człowiek 1210 mg/m3

TDL0 doustnie, człowiek 2857 mg/kg

Dodatkowe informacje toksykologiczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p. 15) produkt zaklasyfikowany jako działający szkodliwie na rozrodczość Kat. 3. szkodliwy i drażniący.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Informacje ogólne

Produkt nierozpuszczalny w wodzie, jest lżejszy od wody. Jest lotny. Uwolniony do wód lub gleby częściowo szybko odparowuje, częściowo ulega biodegradacji.

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska, jednakże przedostanie się jego dużych ilości do wód może powodować negatywne skutku dla organizmów wodnych.

Ekotoksyczność

Produkt nie był badany. Poniższe dane odnoszą się do składników produktu.

Aceton

Ryby Leudscus idus melanotus LCso 7500 mg/l(48 h)

Gambusia affmis LC5o 15500 mg/l(48 h)

Skorupiaki Daphnia magna ECso 1000 mg/l(24 h)

Toluen

Ryby Lepomis macrochirus LC» 24 mg/l(96 h)

Carassius auratus LCso 22,8 mg/I(96 h)

Pimephales promelas LCso 38,1 mg/l(96 h)

Poecilia recticulata LCSO 59,3 mg/l(96 h)

Skorupiaki Daphnia magna EC50 313mg/l(48h)

Dopuszczalne zanieczyszczenia środowiska

Przestrzegać dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń środowiska określonych w obowiązujących przepisach (patrz p. 15).

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Nasiąknięte ubranie, papiery lub inne organiczne materiały stwarzają zagrożenie pożarowe, powinny być zbierane i usuwane w sposób kontrolowany.

Przepisy regulujące postępowanie z odpadami - patrz. p. 15.

Klasyfikacja odpadów

Kod odpadów produktu: 14 06 03 Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników.

Uwaga. Ponieważ kod odpadów jest pr/ypisywany w zależności od źródła ich powstania, końcowy użytkownik powinien, uwzględniając specyficzne warunki stosowania produktu, zdefiniować odpad i przypisać właściwy kod, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Postępowanie z odpadowym produktem

Nie usuwać do kanalizacji komunalnej, burzowej, wód powierzchniowych i gruntowych. Nie usuwać do lokalnej kanalizacji ani razem z normalnymi odpadkami. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Odpadowy produkt należy likwidować w uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zalecany sposób unieszkodliwiania: spalanie.

Postępowanie z odpadowymi opakowaniami

Odzysk, recykling lub likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu!

Korzystać z usług firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja

Produkt zaklasyfikowany jako materiał niebezpieczny w rozumieniu krajowych i międzynarodowych przepisów transportowych lądowych (RID, ADR), morskich (IMDG) i powietrznych (IATA).

Prawidłowa nazwa przewozowa MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY

Nr rozpoznawczy materiału UN 1263

Klasa / Kod klasyfikacyjny 3 / F 1

Nr rozpoznawczy zagrożenia 33

Grupa pakowania II

Nalepka(i) ostrzegawcze nr 3

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Produkt zaklasyfikowany jako niebezpieczny, podlega przepisom dot. substancji i preparatów niebezpiecznych.

Oznakowanie opakowań

Znaki ostrzegawcze:

(F) PRODUKT WYSOCE ŁATWOPALNY (Xn) PRODUKT SZKODLIWY

Zawiera: Toluen

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R)*:

R11 Produkt wysoce łatwopalny

R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.

R48/20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

R63 Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

* Zamieszczanie zwrotu Rlł na oznakowaniu nie jest wymagane - zwrot powtarza znaczenie znaku ostrzegawczego.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):

(S2) Cłironić przed dziećmi.

S9 Przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym.

S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S29 Nie wprowadzać do kanalizacji.

S33 Zastosować środki ostrożności, zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Obowiązujące przepisy

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr U, poz.84, Dz. U. Nr 100, póz. 1085, Dz.U. Nr 123, póz. 1350 i Dz.U. Nr 125, póz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, póz. 1145 i Nr 142, póz. 1187;z2003r, Dz.U. Nr 189, póz. 1852: z 2004r. Dz. V. Nr 96, póz. 959 i Dz. V. Nr 121, póz. 1263: z 2005r. Dz. U. Nr 179, póz. 1485) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, póz. 1674} Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, póz. 1171; z 2005r. Dz.U. Nr 2, póz. 8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, póz. 1666; z 2004r. Dz. U. Nr 243, póz. 2440) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. V. Nr 173, póz. 1679; z 2004r. Dz. U. Nr 260, póz. 2595) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61, póz. 552) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesień 2001r. w sprawie warunków technicznych DT, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. Nr 113, póz. 1211) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, póz. J833) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 212, póz. 1769) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, póz. 645) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. V. Nr 200, póz. 2047; z 200Sr. Dz. U. Nr 136, póz. 1145) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 127, póz. 1092) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, póz. 332; z 1997r. Dz. U. Nr 60, poz.375; z l99Sr. Dz. V. Nr 159, póz. 1057; z 2001 r. Dz. U. Nr 37, póz. 451) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, póz. 2173) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity zał. do obwieszczenia MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r., Dz. U. Nr 169, póz. 1650) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. Nr 11, póz. 86 z 2005r.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i lugieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na klórych może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, póz. 1004) Ustawa z dnia 24 sierpnia 199 Ir. o ochronie przeciwpożarowej (żal. do Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. Nr 147, póz. 1229; z 2003r. Dz.U. Nr 52, póz. 452; z 2004r. Dz.U. Nr 96, póz. 959; z 2005r. Dz. U. Nr 100, póz. 835 i 836) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, póz. 1138) Ustawa z dnia 31 marca 2004r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 97, póz. 962; z 2005r. Dz.U. Nr 141, póz. 1184) Regulamin dla Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów Niebezpiecznych RID. Ustawa z dnia 28 października 2002r, o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, póz. 1671; z 2004r. Dz. U. Nr 96, póz. 959, Dz. U. Nr 97, póz. 962 i Dz. U. Nr 173, póz. 1808; z 2005r. Dz. U. Nr 90, póz. 757 i Dz.U. nr 141, póz. 1184) Umowa Europejska dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych ADR (Dz. U. Nr 178r póz. 1481 z 2005r.) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, póz. 628; z 2002r. Dz.U. Nr 41, póz. 365, Dz.U. Nr 113, póz. 984 i Dz.U. Nr 199, póz. 1671; z 2003r. Dz.U. Nr 7, póz. 78; z 2004r. Dz.U. Nr 96, póz. 959, Dz.U. Nr 116, póz. 1208, Dz. U. Nr 191, póz. 1956; z 2005r. Dz. U. Nr 25, póz. 202, Dz. U. Nr 90, póz. 758, Dz. U. Nr 130, póz. 1087, Dz. U. Nr 175, póz. 1458 i póz. 1462, Dz. U. Nr 180, póz. 1495) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, póz. 1206) Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, póz. 638, z 2003r. Dz. U. Nr 7, póz. 78; z 2004r. Nr U, póz. 97 i Dz. U. Nr 96, póz. 959; z 2005r. Dz. U. Nr 175, póz. 1458) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr l, póz. 12 z 2003r.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia moniloringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, póz. 284)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, póz. 7763)

16. INNE INFORMACJE

Treść symboli zagrożenia i zwrotów R wyszczególnionych w p. 2

F Produkt wysoce łatwopalny

Xn Produkt szkodliwy

Xi Produkt drażniący

Rl l Produkt wysoce łatwopalny

R36 Działa drażniąco na oczy

R38 Działa drażniąco na skórę

R48/20 Działa szkodliwie prze/, drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia

R63 Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki R65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia R66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. R67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Karta charakterystyki opracowana na podstawie właściwości fizykochemicznych produktu, właściwości i klasyfikacji składników produktu zawartych w kartach charakterystyk, danych literaturowych, aktualnie obowiązujących przepisów oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia.

Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta charakterystyki nie jest świadectwem jakości produktu. Osoby pracujące z tym produktem powinny zostać poinformowane o zagrożeniach i zalecanych środkach ostrożności. Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie wymienionego produktu i jego określonych zastosowań. Mogą one nie być aktualne lub wystarczające dla lego materiału użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innych zastosowaniach, niż wymienione w karcie.

Użytkownik produktu jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych, a lakże ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu.

Zakres aktualizacji: weryfikacja merytoryczna i redakcyjna wszystkich punktów karty charakterystyki z uwzględnieniem nowych danych charakteryzujących produkt oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

 

PISEMNA INSTRUKCJA

MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY

ŁADUNEK

znak33.jpg (2305 bytes)

 


Nr UN 1263                                    Klasa: 3
Grupa pakowania: n                   Kod klasyfikacyjny: F1

 


Nazwa handlowa: ROZCIEŃCZALNIK NITRO

Klarowna ciecz o naturalnej barwie i charakterystycznym zapachu, częściowo mieszająca się z wodą. Lżejsza od wody.

 


RODZAJ ZAGROŻENIA - Palna ciecz (temp. zapłonu -14°C). Pary cięższe od powietrza.

- Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem (także w nieoczyszczonych,
pustych zbiornikach).

- Ogrzewanie zbiornika grozi eksplozją.

- W środowisku pożaru powstają dymy zawierające tlenki węgla i inne destmkty
węglowodorów.

- Przy długotrwałym lub powtarzającym się kontakcie może powodować odtłuszczenie skóry.

- Wysokie stężenia par działają drażniąco na drogi oddechowe i oczy oraz depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.


OCHRONY OSOBISTE Kamizelka ostrzegawcza (dla każdego członka załogi pojazdu).

Okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Rękawice i obuwie (z tworzywa lub gumy).

Odzież ochronna (np. fartuch) z tworzywa lub gumy syntetycznej.

Latarka (dla każdego członka załogi pojazdu).

Aparat z wodą do płukania oczu.

Osłona na studzienki kanalizacyjne (np. plandeka odporna na działanie produktów chemicznych).


PODSTAWOWE
CZYNNOŚCI KIEROWCY
Wyłączyć silnik.

Nie używać światła nieosłoniętego, nie palić, nie używać otwartego ognia i narzędzi

iskrzących.

Oznakować miejsce awarii, ostrzec innych użytkowników drogi i osoby postronne.

Poinformować osoby postronne o zagrożeniu i skierować je na stronę nawietrzną.

Powiadomić Policję i Straż Pożarną.


DODATKOWE CZYNNOŚCI
KIEROWCY
Nałożyć odzież ochronną.
Uszkodzone opakowanie usunąć z pojazdu - o ile to możliwe.
Miejsce wycieku uszczelnić - o ile to możliwe.
Miejsce gromadzenia się dużych ilości cieczy obwałować.
Małe ilości rozlanej cieczy przysypać piaskiem, zebrać do opakowania awaryjnego.
Zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne.

POŻAR Nie dopuścić do przeniesienia się pożaru pojazdu na ładunek.
Nie gasić pożaru ogarniającego ładunek.
Pozostawać poza strefą zagrożenia od strony nawietrznej.
W razie potrzeby ustalić strefy ochronne.

PIERWSZA POMOC Usunąć poszkodowanych ze strefy narażenia.
Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skażoną skórę umyć bieżącą wodą 7 mydłem.
Skażone oczy przemywać wodą przez ok. 15 minut, przy rozwartych powiekach.
W przypadku połknięcia nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą.
W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarską.

INFORMACJE DODATKOWE Ogólnopolskie telefony alarmowe:

Policja 997 Straż Pożarna 998 SOS lei. kom. 112

 

 

KORCHEMIA 2006